ЁОХГОРДОХ

Хэтэрхий ёохгор болох, ёохгорын учир тохиромжгүйдэх.