ЁОХОЛЗОХ

Ёохгор юмны байн байн хөдлөх: ёохолзон байх (түргэн түргэн ёохгонох) - Сонин дээрээ соохолзож, дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай.