ЁОТУУДУУЛАХ

1. Ёотуугаар үйлдүүлэх;


2. Ёотуунд цохигдох.