ЁОХГО :

ёохго хийх (өндөр гүрдгэр, ёохгор юмны хөдлөх), ёохго ёохго хийн хөдлөх дэлгэрэнгүй...

ёохго хийх өндөр гүрдгэр, ёохгор юмны хөдлөх
ёохго ёохго хийн хөдлөх ёохгонох