ЁОТОНСОГ

Ёотонд дуртай: ёотонсог хүүхэд (ёотон идэх дуртай хүүхэд).

ёотонсог хүүхэд ёотон идэх дуртай хүүхэд