ЕРГӨӨ II

Зөрчилдөн зөрөлдөмтгий.

Ижил үг:

ЕРГӨӨ I