ЕРГӨХ

1. Морины ергөө явдлаар явах, жигд ширүүн хатируулах - Ергөж явбал ядаргаа багатай бөгөөд газар хороохдоо сайн дэлгэрэнгүй... Яриа., ергөн одох (хатиран явах), ергөн хөдлөх (алсын замд мордон хатируулах) - Бага загал ергөн хөдлөв. Хоёр загалын тууж., зөөлөн ергөх (аяар хатируулах);


2. [шилжсэн] Хатуу ширүүн юмыг шөргөөх;
3. Бусадтай зөрчилдөх, зөрөлдөх.

ергөн одох хатиран явах
ергөн хөдлөх алсын замд мордон хатируулах
зөөлөн ергөх аяар хатируулах