ЕРГӨСХИЙХ

Түр зуур ергөх, ергөхийг оролдох, бага зэрэг ергөх; ергөсхийн явах (тайван ергөх байдалтай