АЛАР :

алар балар (аль эртний, балар эртний) - Алар балар гурван жилийн хэрэг. дэлгэрэнгүй...