ДАМ III

Саад хөндөл, бартаа: дам тавих (хөндлөн саад тавих), дам хийх (садаа, саад тотгор дэлгэрэнгүй...

дам тавих хөндлөн саад тавих
дам хийх садаа, саад тотгор хийх
Ижил үг:

ДАМ I

ДАМ II

ДАМ IV

ДАМ V