АЛАГЛАГ

Олон өнгө холилдсон мэт: алаглаг цэцэг (олон өнгөөр алагласан цэцэг).