АЛАГЛАХ

1. Алаг эрээн болох, алаг болж харагдах: алаглан будах (эрээн болгон будах, эрээлэх), алаглан дэлгэрэнгүй... (эрээн болж харагдах, цоохортон харагдах) - Алаглан харагдах уул нь... Д.Нацагдорж. Зохиолын түүвэр;


2. [шилжсэн] Ялгаатай үзэх, ялгаварлан үзэх;
3. [шилжсэн] Холих: алаглаж тарих (нэг талбайд хэд хэдэн зүйл ургамал тарих).

алаглан будах эрээн болгон будах, эрээлэх
алаглан үзэгдэх эрээн болж харагдах, цоохортон харагдах
алаглаж тарих

нэг талбайд хэд хэдэн зүйл ургамал тарих