АЛАГЛУУЛАХ

Алаг болгуулах: өнгө алаглуулах (өнгө эрээлжлүүлэх), өөх мах алаглуулах (өөх мах дэлгэрэнгүй...

өнгө алаглуулах өнгө эрээлжлүүлэх
өөх мах алаглуулах өөх мах хослуулах