ДАЛБАРАХ

Далбайж урагдах, навсрах - Гэрийнх нь бүрээс далбаран урагджээ. “Цог” сэтгүүл.