ДАЛБИ

Ташуу цуулж хугалах, хэмхлэх байдал: далби буух (гэнэт амархан далбирах), далби дэлгэрэнгүй... (далбиртал цохих, хагалах, цуулах гээд далбилж орхих).

далби буух гэнэт амархан далбирах
далби цохих далбиртал цохих, хагалах, цуулах гээд далбилж орхих