дайны бэлтгэл
дайн эхлүүлэх нөхцөл, бололцоо, хүчин чадлын бэхжил