ДАЙРАГДАХ

1. Юм, хэрэг явдалд өртөгдөх: дайны хөлд дайрагдах (дайны хор хохирол амсах), өвчинд дэлгэрэнгүй... (өвчин тусах) - Ойр хавьд байсан хүмүүс тэдний байдлыг хармагц ямар нэг гашуун бэрх гай түйнд дайрагджээ гэдгийг тааварлаж чимээгүй болцгоов. С.Эрдэнэ. Хонгорзул;


2. Унаа тэргэнд мөргүүлэн даруулж осолдох: тэргэнд дайрагдах (давхиж явсан тэргэнд өртөн бэртэх) - 1937 оны 10 дугаар сарын 5-ны дэлгэрэнгүй... Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч;

3. Бусдын үйл, үг ярианы бай болох: үгээр дайрагдах (үгээр идэгдэх);
4. Гай зовлонд учрах, оногдох: үерт дайрагдах (үерийн усанд автах), суманд дайрагдах (суманд оногдох) - Зэрлэг дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

дайны хөлд дайрагдах дайны хор хохирол амсах
өвчинд дайрагдах өвчин тусах
тэргэнд дайрагдах давхиж явсан тэргэнд өртөн бэртэх
үгээр дайрагдах үгээр идэгдэх
үерт дайрагдах үерийн усанд автах
суманд дайрагдах суманд оногдох