ДАЙРАЛХАХ

Юмнаас зайлсхийх, хэрэг явдлыг бусдад түлхэх.