ДАЙНЧ

1. Дайнд дадамгай, байлдаанч: дайнч улс (дайнаар түрэмгийлэгч улс), дайнч эр дэлгэрэнгүй...


2. Дайнд дуртай, дайныг эрхэмлэж, түүнээс олз ашиг хайгч: дайнч бүлгийнхэн (дайныг эрхэмд үздэг хэсэг).

дайнч улс дайнаар түрэмгийлэгч улс
дайнч эр дайчин
дайнч бүлгийнхэн дайныг эрхэмд үздэг хэсэг