ДААМАЙТАХ

Хэтэрхий даамай болох, ихэд найдаж итгэх.