өргөвөл даагдах хөнгөн эд
өргөвөл дийлдэх хөнгөн эд