АЖИЛСУУ
/ яриа /

Ажилсаг байрын, ажилд сайн шиг : ажилсуу хүүхэн (ажил сайтай байрын хүүхэн).