АЖИЛТАН

Ажил эрхлэн гүйцэтгэж буй хүн: ахмад ажилтан (олон жил ажилласан хүн), инженер техникийн дэлгэрэнгүй... (инженер техникийн ажил эрхэлдэг хүн), эрдэм шинжилгээний ажилтан (шинжилгээ судалгааны ажил эрхэлдэг хүн) - Эрдэм шинжилгээний ажилтан хүн юм. Өдрийн сонин., урлагийн ажилтан (урлаг, уран сайхны ажил ‎эрхэлдэг хүн).

ахмад ажилтан олон жил ажилласан хүн
инженер техникийн ажилтан инженер техникийн ажил эрхэлдэг хүн
эрдэм шинжилгээний ажилтан шинжилгээ судалгааны ажил эрхэлдэг хүн
урлагийн ажилтан урлаг, уран сайхны ажил эрхэлдэг хүн