АЖИЛЛУУЛАХ

1. Ажил хийлгэх: уурхайд ажиллуулах (уурхайд ажил хийлгэх), үйлдвэрт ажиллуулах дэлгэрэнгүй...


2. Ажилд оруулах, хөдөлгөх: суурь машин ажиллуулах (а. Суурь машин асаах; б. Суурь машин дээр ажиллах).

уурхайд ажиллуулах уурхайд ажил хийлгэх
үйлдвэрт ажиллуулах үйлдвэрт ажил хийлгэх
тариалан дээр ажиллуулах газар тариалангийн ажил хийлгэх
суурь машин ажиллуулах а. Суурь машин асаах; б. Суурь машин дээр ажиллах