АДИЛТГАЛ

1. Адилтгах үйлийн нэр - Гэвч энэ бол бодлын хоосон адилтгал гэдгийг би мэдэж байлаа. Д.Маам. Синайн дуулиан;


2. Юмсыг шинж байдлаар өөр зүйлтэй харьцуулан илэрхийлдэг хэлний яруу хэрэглүүрийн нэг - Үргэлжилсэн үг, шүлэг хослон бичсэн нь эртний дорно дэлгэрэнгүй... Х.Сампилдэндэв. “Монголын нууц товчоо” бол үндэсний гайхамшигт дурсгал бичиг мөн.