АДИЛТГАМ

Адилтгаж үзмээр, эрхгүй адилтгахаар, адилтгаж болмоор - Хурын устай, өндрөө явагч үүлсийн чуулгантай адилтгам дэлгэрэнгүй... Галидас. Үүлэн зардас.