АДИЛТГУУШТАЙ

Адилтгавал зохимоор, адилтгаж болмоор.