АДИЛШУУЛАЛ
Адил шинжтэй болгох үйлийн нэр, ижилсүүлэл.