АДИЛШУУЛАХ

Адил шинжтэй болгох, адил байдалтай болгох.