АДИСЛАХ

1. Адис өгөх, адис хүртээх: мутраар адислах (гараар духан дээр нь адис өгөх), номоор дэлгэрэнгүй... (номоор адис хүртээх), сунтгаар адислах (сунтгийн адис хүртээх), адислан соёрхох (адислан зөвшөөрөх) - Магад хүчтэй адислан соёрх. Монгол ардын зан үйлийн аман зохиол; 2. [шилжсэн] Зөвшөөрөх.

мутраар адислах гараар духан дээр нь адис өгөх
номоор адислах номоор адис хүртээх
сунтгаар адислах сунтгийн үзүүрээр адис хүртээх
адислан соёрхох адислан зөвшөөрөх