АДИЛШИХ

Адил шинжтэй болох, адил байдалтай болох: авиа адилших (авиа адил шинжтэй болох), зан нь дэлгэрэнгүй... (ааш зан нь адил болох).

авиа адилших

авиа адил шинжтэй болох

зан нь адилших ааш зан нь адил болох