АДИЛТГУУЛАХ

1. Адил болгуулах;


2. Зүйрлүүлэх, үлгэрлүүлэх;
3. Жишүүлэх.