АДИЛТГАХ

1. Адил болгох: адилтгахын аргагүй (адил гэж үзэж боломгүй);


2. Зүйрлэх, үлгэрлэх - Саран дор адилтгаваас сарнаас өнгөлмөл ажээ. В.Инжаннаши. Хөх судар., дэлгэрэнгүй...
3. Юм үзэгдлийн ижил төстэй шинж чанарыг өөр хооронд нь жиших, харьцуулах - Хамар нарийн бөгөөд шулуун, гонзгой нарийвтар, уруул жимбэгэр, ерийн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хөх хулгана жил., жишин адилтгах (ямар нэг зүйлийг хооронд нь жишиж, адил төстэй зүйлийг нь хайх).

адилтгахын аргагүй адил гэж үзэж боломгүй
жишин адилтгах ямар нэг зүйлийг хооронд нь жишиж, адил төстэй зүйлийг нь хайх
адилтгах баримт бичиг адил хэмжээнд үзэж болох баримт бичиг