тоогоор ааглуу
а. Хүний тоогоор илүү; б. Тоо бодох чадвараар сайн