ЗОЛБОГОР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зуйван, зууван: золбогор дугуй (зууван дугуй) - Халгидаг булгидаг цагираг, Хашхын дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.