ЗОХИДШООХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Таашаах, таалах: зохидшоож харах (таашааж харах).