ЗӨӨРӨНЧ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өмчирхүү, хямгач, завшаанч: зөөрөнч зан (өмчирхүү зан), зөөрөнч хүн (ашигч хүн).