ЗӨӨДӨЛ
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Нүүдэл: зөөдөл хийх (нүүдэл хийх) - Саяхнаас зөөдөл хийгээд байна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.