БАЛИМДАХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Ажлыг хааш яаш хийх.