БАНУУС
/ нутгийн аялгуу /

цахар Бусдад тохсон хилс ял - Тийм нэг шалтгаар хүнд бануус үүрүүлэх гэнэ. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.