БАНТУУ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Том, бахим, мантгар: бантуу хамартай хүн (мантгар том хамартай хүн).