БАНИГАН
/ нутгийн аялгуу /

барга Хүний төрх байдал, бие галбир - Баниган дүрийг нь үзэлгүй удлаа. Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй.