ЯН VII:

ян тан (бүх зүйл бэлэн болсон нь), бүгд ян тан (бүх зүйл бэлэн болсон) - Ян тан дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн цэцэг.

Ижил үг:

ЯН I:

ЯН II

ЯН III

ЯН IV

ЯН V:

ЯН VI:

ЯН VIII: