ЯН IV

Төмөр зэрэг хатуу зүйлийн нэгэнтээ дуугарах дуу чимээ: ян ян хийх (а. Хүний үргэлж үглэн янших; б. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯН I:

ЯН II

ЯН III

ЯН V:

ЯН VI:

ЯН VII:

ЯН VIII: