ЯН I:
/ шашин /

Сүмийн хуралд унших тусгай аяс; сурахад бэрх учир тусгайлан зохиосон янгийн зургийг судалдаг; хоолойгоор хөг оруулан дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯН II

ЯН III

ЯН IV

ЯН V:

ЯН VI:

ЯН VII:

ЯН VIII: