явган хус
/ ургамал /
бараан хүрэн үйстэй, зууван навчтай, цувран ургадаг, жижиг хатуу жимс бүхий бут мод