явган шуурга
цас салхинд хийсэж хоёр метрээс доош цас бургин гарах шуурга