явган анжис
хуучны модон анжиснаас арай өргөн, газрыг гүн хагалдаг нэгэн зүйл анжис