явган харуул
цэргийн ангийн буудаллах үед сэргийлэн хамгаалах үүрэг хүлээсэн цэрэг