явган уралдаан
тамирчдын хурдыг сорих нэг зүйл тэмцээн